OJQ-te ITALIANE
OJQ-te ITALIANE NE SHQIPERI: PRANIA DHE SEKTORET KU VEPROJNE
 
Shqiperia karakterizohet nga prezenca e theksuar e OJQ - ve italiane, shume prej te cilave kane ardhur gjate emergjences umanitare te viteve 90’ per te qendruar me vone ne vend e kane kontribuar ne zhvillimin e OJQ – ve dhe organizatave lokale.
Ne Shqiperi jane aktive me se njezet OJF italiane, mes te cilave Acli-Ipsia, Avsi, Caritas Italia, Celim, Ceses, Cesvi, Cies, Col’Or, Comunità di Sant'Egidio, Cospe, Engim, Fondazione Emmanuel, Iscos, Labor Mundi, Lvia, Magis, Oxfam Italia, Papa Giovanni XXIII, Save The Children Italia Onlus, Vides dhe Vis. Ato veprojne me ane te financimeve te Kooperacionit italian dhe te donatoreve te tjere ne gjithe territorin e vendit, duke luajtur nje rol themelor duke bashkevepruar dhe duke plotesuar  aktivitetin  e Qeverise dhe te autoriteteve vendore per te kuptuar nevojat e popullsise dhe per te konsoliduar raportet me shoqerine civile.
Aktualisht Kooperacioni  italian financon 15 projekte te promovuara nga OJF –te, me nje te vlere prej rreth 12,6 milione Euro. Sektoret kryesore te projekteve jane bujqesia dhe zhvillimi rural, shendetesia, mbeshtetja e shtresave te dobeta e te margjinalizuara dhe promovimi i modelit te ndermarrjes sociale. Iniciativat e financuara kane si qellim kryesor permiresimin e kushteve te jeteses se popullsise me ane te aktiviteteve te vleresimit te burimeve vendore, mbeshteten e politikave sociale, fuqizimin e sistemit arsimor, permiresimin e sherbimeve primare, mbrojtjes se te drejtave te njeriut dhe promovimin e kultures dhe te barazise.
Raporti i bashkepunimit mes Zyres se Kooperacionit  per Zhvillim dhe OJF-ve italiane ne Shqiperi eshte konsoliduar ne kohe ne saje te nje aktiviteti te vazhdueshem bashkerendimi, me ane te shkembimit te informacioneve dhe trajtimit te temave me interes te perbashket.

© 2004 - 2015 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP