Programi IPA ne Shqiperi

Si nje vend kandidat potencial, Shqiperia perfiton vetem nga dy komponentet e para IPA: 1.Asistenca e Tranzicionit dhe Ngritja e Institucioneve.
Komponenti i pare ka si qellim te permbush kriteret politike dhe shoqerore ekonomike dhe te permiresoje aftesine e Shqiperise per te sipermarre obligimet qe vijojne si pasoje e antaresimit ne Bashkimin Evropjan.

KOMPONENTI I ASISTENCA E TRANZICIONIT DHE NGRITJA E INSTITUCIONEVE

Prioriteti I Kerkesat Politike

1. Mbeshtetje per sistemin politik
2. Mbeshtetje per shoqerine civile
3. Permiresim i sektorit te mediave
4. Reforma ne Administraten Publike
5. Perforecimi i shtetit te se drejtes
6. Reforma ne sistemin gjyqesor
7. Mbeshtetja per pakicat

Prioriteti II Kerkesat shoqerore ekonomike

1. Zhvillimi dhe permiresimi i politikave ekonomike e fiskale
2. Permiresimi i Corporate Governance
3. Permiresimi i Politikave tregetare
4. Mbeshtetje mbi social welfare
5. Mbeshtetja e reformes mbi edukimin, arsimimin, e formimin profesional, per nje zhvillim shoqeror ekonomik
6. Zhvillimi i tregut te punes aktive per te luftuar papunesine, vecanerisht tek brezi i ri, dhe per te shtuar pjesemarrjen e grave ne tregun e punes

Prioriteti III Standartet Evropjane

1. Mbeshtetje per zhvillimin e strategjive te Vendit Perfitues qe ka si qellim te percaktoje politika sektoriale dhe nje kuader ligjor sipas standartave evropjane;
2. Mbeshtetje per perforcimin e institucioneve dhe per zbatimin e perforcimin e politikave sektoriale;
3. Mbeshtetje per politikat e migrimit, azilit politik, vizave dhe luften kunder krimit te organizuar.

2. Bashkepunimi nderkufitar
Programet e zbatuara ne vendin perfitues kane si qellim te permiresojne rritjen ekonomike, mbrojtjen e burimeve natyrore, dhe perforcimin e kohezionit shoqeror, fluksit te informacionit dhe shkembimin kulturor nepermjet promovimit te programeve te zhvillimit midis shtetesh nderkufitare dhe midis shtetesh kandidate e kandidate potenciale dhe Antareve te BE-se.

Komponenti II - Bashkepunimin Nderkufitar

Prioriteti I Bashkepunimi Ekonomik, Shoqeror dhe Institucional

Masa 1.1

Kerkim dhe inovacion

Masa 1.2

Ndihme Financiare e SME-ve inovative

Masa 1.3

Rjet pune, shoqeror dhe shendetesor

Masa 1.4

Bashkepunim institucional

Prioriteti II Burimet Natyrore dhe Kulturore dhe Parandalimi i Rreziqeve

Masa 2.1

Mbrojtje dhe vleresim i ambienti detar dhe bregdetar

Masa 2.2

Menaxhim i burimeve natyrore dhe kulturore dhe parandalim i rreziqeve natyrore dhe teknologjike

Masa 2.3

Kursim i Energjise dhe i burimeve te riperteritshme te energjise

Masa 2.4

Turizem i qendrueshem

Prioriteti III Qasja dhe Rrjetet

Masa 3.3

Infrastruktura fisike

Masa 3.3

Sistemet e qendrueshem te levizshmerise

Masa 3.3

Rrjeti i komunikimit

Prioriteti i IV Asistenca Teknike

Masa 4.1

Administrim dhe menaxhim

Masa 4.2

Informacion, publicitet dhe vleresim


Multi Annual Indicative Financial Framework (MIFF) per Shqiperine parashikon fondet e meposhtme te shprehura ne miliona euro per periudhen 2007-2013:

Multi Annual Indicative Financial Framework/Albania

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Komponenti 1:

Asistenza e Tranzicionit dhe Ngritja e Institucioneve

54,3

62,1

70,09

82,7

84,3

86,0

87,4

Komponenti 2:

Bashkepunimi nderkufitar

6,7

8,6

10,3

10,5

10,7

10,9

10,6

Totali

61,0

70,7

81,2

93,2

95,0

96,9

98,1


Multi - Annual Indicative Planning Document (MIPD) per Shqiperine, i perpunuar mbi bazen e buxhetit te caktuar nga MIFF, pershkruan per cdo sektor prioritar mangesite qe duhen plotesuar dhe tregon ate cka eshte realizuar deri me sot me nderhyrjet IPA e te donatoreve te tjere, percakton objektivat qe duhen realizuar, duke percaktuar te dhena te sakta e ne te njejten linje me Strategjine Kombetare per Zhvillim e Integrim 2007-2013.

Administrimi i Fondeve IPA
Menaxhimi i fondeve IPA ndodh sipas njeres prej tre menyrave te meposhtme:
- Menaxhimi i perqendruar: asistenca menaxhohet nga selia qendore e Komisionit ne Bruksel dhe nga Delegacioni UE ne Vendin Perfitues (psh: ne Shqiperi Delegacioni UE menaxhon administrimin e fondeve IPA sepse vendi nuk ka mare akoma statusin e kandidatit);
- Menaxhim i decentralizuar: Asistenca ne kete rast menaxhohet nga autoritet e Vendit Perfitues si rrjedhoje e nje procesi akreditimi i drejtuar nga Komisioni Evropjan,
- Menaxhim i deleguar: asistenca menaxhohet nga autoritet e njerit pret Shteteve antare qe marrin pjese ne nje nga programet evropjane specifike ose nga nje organizate nderkombetare.

Per informazione te metejshme konsultoni faqet e internetit te meposhtme:
- European Delegation to Albania,
- European Commission, DG Enlargement, Albania
© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP