Programi IPA ne Shqiperi

Si nje vend kandidat potencial, Shqiperia perfiton vetem nga dy komponentet e para IPA: 1.Asistenca e Tranzicionit dhe Ngritja e Institucioneve.
Komponenti i pare ka si qellim te permbush kriteret politike dhe shoqerore ekonomike dhe te permiresoje aftesine e Shqiperise per te sipermarre obligimet qe vijojne si pasoje e antaresimit ne Bashkimin Evropjan.

KOMPONENTI I – ASISTENCA E TRANZICIONIT DHE NGRITJA E INSTITUCIONEVE

Prioriteti I – Kerkesat Politike

1. Mbeshtetje per sistemin politik
2. Mbeshtetje per shoqerine civile
3. Permiresim i sektorit te mediave
4. Reforma ne Administraten Publike
5. Perforecimi i shtetit te se drejtes
6. Reforma ne sistemin gjyqesor
7. Mbeshtetja per pakicat

Prioriteti II – Kerkesat shoqerore – ekonomike

1. Zhvillimi dhe permiresimi i politikave ekonomike e fiskale
2. Permiresimi i Corporate Governance
3. Permiresimi i Politikave tregetare
4. Mbeshtetje mbi social welfare
5. Mbeshtetja e reformes mbi edukimin, arsimimin, e formimin profesional, per nje zhvillim shoqeror – ekonomik
6. Zhvillimi i tregut te punes aktive per te luftuar papunesine, vecanerisht tek brezi i ri, dhe per  te shtuar pjesemarrjen e grave ne tregun  e punes

Prioriteti III – Standartet Evropjane

1. Mbeshtetje per zhvillimin e strategjive te Vendit Perfitues qe ka si qellim te percaktoje politika sektoriale dhe nje kuader ligjor sipas standartave evropjane;
2. Mbeshtetje per perforcimin e institucioneve dhe per zbatimin e perforcimin e politikave sektoriale;
3. Mbeshtetje per politikat e migrimit, azilit politik, vizave dhe luften kunder krimit te organizuar.

2. Bashkepunimi nderkufitar
Programet e zbatuara ne vendin perfitues kane si qellim te permiresojne rritjen ekonomike, mbrojtjen e burimeve natyrore, dhe perforcimin e kohezionit shoqeror, fluksit te informacionit dhe shkembimin kulturor nepermjet promovimit te programeve te zhvillimit midis shtetesh nderkufitare dhe midis shtetesh kandidate e kandidate potenciale dhe Antareve te BE-se.

Komponenti II -  Bashkepunimin Nderkufitar

Prioriteti I – Bashkepunimi Ekonomik, Shoqeror dhe Institucional

Masa 1.1

Kerkim dhe inovacion

Masa 1.2

Ndihme Financiare e SME-ve inovative

Masa 1.3

Rjet pune, shoqeror dhe shendetesor

Masa 1.4

Bashkepunim institucional

Prioriteti II – Burimet Natyrore dhe Kulturore dhe Parandalimi i Rreziqeve

Masa 2.1

Mbrojtje dhe vleresim i ambienti detar dhe bregdetar

Masa 2.2

Menaxhim i burimeve natyrore dhe kulturore dhe parandalim i rreziqeve natyrore dhe teknologjike

Masa 2.3

Kursim i Energjise dhe i burimeve te riperteritshme te energjise

Masa 2.4

Turizem i qendrueshem

Prioriteti III – Qasja dhe Rrjetet

Masa 3.3

Infrastruktura fisike

Masa 3.3

Sistemet e qendrueshem te levizshmerise

Masa 3.3

Rrjeti i komunikimit

Prioriteti i IV – Asistenca Teknike

Masa 4.1

Administrim dhe menaxhim

Masa 4.2

Informacion, publicitet dhe vleresim


Multi – Annual Indicative Financial Framework (MIFF) per Shqiperine parashikon fondet e meposhtme te shprehura ne miliona euro per periudhen 2007-2013:
 

Multi – Annual Indicative Financial Framework/Albania

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Komponenti 1:

Asistenza e Tranzicionit dhe Ngritja e Institucioneve

54,3

62,1

70,09

82,7

84,3

86,0

87,4

Komponenti 2:

Bashkepunimi nderkufitar

6,7

8,6

10,3

10,5

10,7

10,9

10,6

Totali

61,0

70,7

81,2

93,2

95,0

96,9

98,1

 
Multi - Annual Indicative Planning Document (MIPD) per Shqiperine, i perpunuar mbi bazen e buxhetit te caktuar nga MIFF, pershkruan per cdo sektor prioritar mangesite qe duhen plotesuar dhe tregon ate cka eshte realizuar deri me sot me nderhyrjet IPA e te donatoreve te tjere, percakton objektivat qe duhen realizuar, duke percaktuar te dhena te sakta e ne te njejten linje me Strategjine Kombetare per Zhvillim e Integrim 2007-2013.

Administrimi i Fondeve IPA
Menaxhimi i fondeve IPA ndodh sipas njeres prej tre menyrave te meposhtme:
- Menaxhimi i perqendruar: asistenca menaxhohet nga selia qendore e Komisionit ne Bruksel dhe nga Delegacioni UE ne Vendin Perfitues (psh: ne Shqiperi Delegacioni UE menaxhon administrimin e fondeve IPA sepse vendi nuk ka mare akoma statusin e kandidatit);
 - Menaxhim i decentralizuar: Asistenca ne kete rast menaxhohet nga autoritet e Vendit Perfitues si rrjedhoje e nje procesi akreditimi i drejtuar nga Komisioni Evropjan,
- Menaxhim i deleguar: asistenca menaxhohet nga autoritet e njerit pret Shteteve antare qe marrin pjese ne nje nga programet evropjane specifike ose nga nje organizate nderkombetare.

Per informazione te metejshme konsultoni faqet e internetit te meposhtme:
- European Delegation to Albania,
- European Commission, DG Enlargement, Albania
© 2004 - 2016 Zyra e Bashkepunimit per zhvillim Design & Programing WPP


The challenge was to find enough room in this cheap replica watches uk thin case for the uniquely angled Tourbillon 24 Secondes movement. The watchmakers incorporated a dome into the replica watches sapphire crystal exhibition back to provide the extra volume needed. The manual-wind movement, made in-house by cheap replica watches Greubel Forsey, inclines its tourbillon cage at 25 degrees, unlike most other tourbillons where the cage is completely linear. Most other tourbillons make one revolution in sixty seconds, while the Replica Uhren tourbillon in the Vision does that revolution in 24 seconds.
.